Privacycentrum

Algemene voorwaarden VLIMECO

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van VLIMECO, alsmede op overeenkomsten gesloten tussen VLIMECO en een wederpartij, hierna te noemen “de wederpartij”.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover VLIMECO deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de opdracht ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.4 Indien VLIMECO niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VLIMECO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.5 De titels van de artikelen van deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend om de lezing van deze algemene voorwaarden te vergemakkelijken, doch kunnen niet worden gebruikt voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 De aard en de omvang van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden.

2.2 Alle offertes en aanbiedingen van VLIMECO zijn onherroepelijk gedurende 30 dagen na datum van aanbod (offertedatum), tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere termijn wordt vermeld. Bij niet reageren door de wederpartij vervalt het aanbod na het verstrijken van voornoemde termijn.

2.3 VLIMECO kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.5 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.6 Voor zover niet anders overeengekomen betaalt de wederpartij ook alle reis- en verblijfskosten van de dienstverleners vanuit VLIMECO. De kilometervergoeding bedraagt € 0,19 per km.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de wederpartij een aanbod of offerte van VLIMECO ongewijzigd accepteert, of indien VLIMECO een opdracht schriftelijk bevestigt, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven. Het bepaalde in de artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

3.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst die door of namens VLIMECO  na de totstandkoming van de overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door VLIMECO zijn bevestigd, dan wel indien VLIMECO reeds geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven.

3.3 VLIMECO is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te leveren van de wederpartij voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft VLIMECO het recht de opdracht te weigeren.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht VLIMECO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Verplichtingen wederpartij

4.1 De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan VLIMECO heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan de wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden, tijdig en in de door VLIMECO gewenste vorm en wijze aan VLIMECO ter beschikking worden gesteld.

4.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VLIMECO ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.3 De wederpartij zal het door VLIMECO noodzakelijk geachte personeel (laten) inzetten teneinde VLIMECO in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

4.4 De wederpartij verplicht zich ertoe om zorg te dragen dat VLIMECO tijdig, alvorens met de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangevangen kan beschikken over (i) de daarvoor benodigde gegevens en goedkeuringen en (ii) de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

4.5 De wederpartij zorgt ervoor dat VLIMECO vrije toegang en/of doorgang heeft tot de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en dat die locatie goed bereikbaar is voor alle middelen die nodig zijn of verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden.

4.6 Indien de wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is VLIMECO gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Kosten die VLIMECO dient te maken ten gevolge van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van voornoemde verplichtingen van de wederpartij komen voor rekening van de wederpartij en worden op basis van nacalculatie door VLIMECO aan de wederpartij gefactureerd.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en wijziging van de overeenkomst

5.1 Vóór aanvang van de werkzaamheden kan VLIMECO  van de wederpartij een aanbetaling op het factuurbedrag verlangen.

5.2 Alle werkzaamheden die door VLIMECO worden verricht in de uitvoering van de opdracht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van VLIMECO.

5.3 VLIMECO tracht te allen tijde minimaal een half uur voor aanvang van de opdracht aanwezig te zijn met alle zaken die voor het uitvoeren van de opdracht nodig zijn, behoudens de zaken die door de wederpartij zullen worden verstrekt.

5.4 VLIMECO bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. VLIMECO behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen.

5.5 Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij VLIMECO schriftelijk in gebreke te stellen.

5.6 VLIMECO heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.8 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. VLIMECO zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.9 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal VLIMECO de wederpartij hierover tevoren inlichten.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

6.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door VLIMECO aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

6.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van VLIMECO in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

6.3 VLIMECO heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.4 De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VLIMECO verschuldigde.

6.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

7.1 VLIMECO is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, indien: algemene voorwaarden VLIMECO - de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; of - VLIMECO ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; of - door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van VLIMECO gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. De wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van VLIMECO direct of indirect (zijn) ontstaan.

7.2 VLIMECO heeft tevens te allen tijde het recht een overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. VLIMECO heeft eveneens het recht een overeenkomst te beëindigen en/of te weigeren, indien de inhoud naar zijn oordeel de belangen en/of goede naam van zijn onderneming kan schaden.

7.3 In geval van ontbinding zijn de vorderingen van VLIMECO op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

7.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de wederpartij (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VLIMECO vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen en/of de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VLIMECO op de wederpartij zijn in dit geval direct opeisbaar.

Artikel 8 Annulering

8.1 Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de wederpartij, is VLIMECO gerechtigd om de navolgende kosten in rekening te brengen: − Tot en met drie weken voor de aanvang van de overeengekomen datum voor de uitvoering van de opdracht: 10% van de totale kosten zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht; − Korter dan drie weken, doch langer dan 48 uur voor aanvang van de overeengekomen datum voor de uitvoering van de opdracht: 25% van de totale kosten zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht; − 48 uur of minder voor de aanvang de overeengekomen datum voor de uitvoering van de opdracht: 50% van de totale kosten zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht; Een en ander onverminderd het recht van VLIMECO om schadevergoeding te vorderen voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.

8.2 De kosten voor de voorbespreking, de voorbereidingen (minimaal 1 dagdeel) en de reeds gemaakte reiskosten worden bij annulering of (anderszins) beëindiging van de overeenkomst nimmer gecrediteerd, doch blijven door de wederpartij verschuldigd aan VLIMECO.

8.3 Als annuleringsdatum geldt de datum waarop VLIMECO de schriftelijke annulering heeft ontvangen. De administratie van VLIMECO is hiervoor bepalend.

Artikel 9 Overmacht

9.1 VLIMECO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop VLIMECO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VLIMECO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VLIMECO of van derden daaronder begrepen. VLIMECO is tevens gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VLIMECO zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3 VLIMECO heeft het recht om de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Beide partijen zijn gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij indien deze periode langer dan drie maanden voortduurt.

9.4 Indien VLIMECO ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VLIMECO gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Eventuele aansprakelijkheid van VLIMECO blijft te allen tijde slechts beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2 VLIMECO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VLIMECO is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3 De aansprakelijkheid van VLIMECO is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval en overstijgt nimmer de hoogte van het gefactureerde bedrag aan de wederpartij inzake de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.4 VLIMECO is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VLIMECO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VLIMECO toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.5 VLIMECO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

10.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens VLIMECO.

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 De wederpartij vrijwaart VLIMECO, alsmede door VLIMECO ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden jegens derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is. Deze vrijwaring geldt eveneens ten aanzien van intellectuele eigendom op de door de wederpartij verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, alsmede ten aanzien van de portretrechten van de personen die op het moment van de uitvoering van de overeenkomst op de locatie aanwezig zijn.

11.2 De wederpartij garandeert aan VLIMECO dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden vrij zijn van virussen en defecten, en vrijwaart VLIMECO voor eventuele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden.

11.3 Indien de wederpartij enig resultaat, verkregen van VLIMECO, gebruikt of toepast dan wel derden in de gelegenheid stelt deze te (laten) gebruiken of toe te passen, vrijwaart de wederpartij VLIMECO voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van schade geclaimd door de wederpartij en/of derden.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die door de wederpartij bekend zijn gemaakt aan hem, danwel die hij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 De partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt, hierna te noemen: “de ontvangende partij”, zal zulke vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk behandelen en uitsluitend openbaar maken aan zijn werknemers en/of vertegenwoordigers voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, en zal ervoor zorgdragen dat de betreffende werknemers en vertegenwoordigers voldoen aan en handelen in overeenstemming met de verplichtingen die zijn uiteengezet in dit artikel als ware zij contractspartij in de overeenkomst. De ontvangende partij is tevens gerechtigd tot openbaarmaking van de vertrouwelijke informatie voor zover dit verplicht is bij de wet, de overheid, een regelgevende instantie of een bevoegde rechtbank. Het bepaalde in dit artikel blijft onverminderd van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen met VLIMECO is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van VLIMECO is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

13.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

Contact

Vul het contactformulier in en u krijgt zo spoedig mogelijk reactie. U kunt ook bellen met Niels van Limpt: (+31)(0)6 43 94 77 58.

Vul een naam in
Vul een telefoonnummer in
Vul een e-mailadres in
Privacycentrum | Copyright by Vlimeco